Дніпропетровський козацький Округ
Азово-Чорноморського козацького війська
Українського козацтва
Погода
Мюню сайта
Категории раздела
Устав
Структгра ДКО
Гимн
Герб
Флаг
Присяга
Условия приема
Чины и награды
Положения ДКО
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Документы ДКО » Положения ДКО

Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Обласна громадська організація "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ОКРУГ АЗОВО - ЧОРНОМОНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА", надалі "Об'єднання" - є неприбутковою громадською організацією, створеною для задоволення та захисту своїх законних, соціальних, національно-культурних, творчих, спортивних, економічних інтересів і є добровільною, незалежною, позапартійною громадською організацією.

Об'єднання у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян ", іншим чинним законодавством України, цим Статутом, Указами Президента України та Гетьмана України, визнаними Україною нормами міжнародного права, прогресивними українськими козацькими звичаями і традиціями, які не суперечать законам України.

Найменування:

Повна назва: Обласна громадська організація "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ОКРУГ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА".

Скорочена назва: ОГО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ОКРУГ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ".

Об'єднання є місцевою громадською організацією, діяльність якої поширюється на територію Дніпропетровської області.

Юридична адреса: Україна, 49080, м. Дніпропетровськ, вул. Донецьке шосе, 2-Д.

Об'єднання - спільність людей (соціальна група), яка сформована на основі єдності історичної свідомості, традицій і культури для спільної реалізації громадянами та юридичними особами своїх прав і свобод і діє відповідно до свого Статуту, який розроблений за звичаєвим козацьким правом в межах Конституції України та чинного законодавства України.

Об'єднання є спадкоємцем і продовжувачем ідейних, духовних і моральних засад українських козаків, правонаступником козацьких організацій, які діяли в Україні з метою відновлення незалежності України, її духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.

Об'єднання об'єднує козаків, нащадків усіх гілок, напрямків і течій українського козацтва незалежно бід місця їх проживання, громадян України, які сповідують національну ідею та ідеологію українського козацтва, реально працюючи на її реалізацію, відновлення і розвиток козацького руху.

Статут Об'єднання є єдиним та загальнообов'язковим для всіх структурних підрозділів козацьких товариств, які входять до складу Об'єднання..

Об'єднання вільне у виборі напрямів своєї діяльності. Обмеження діяльності Об'єднання може встановлюватись тільки Конституцією та Законами України.

Об'єднання має рахунки в банках, в тому числі валютний, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити, необхідні для його діяльності, самостійний баланс.

Об'єднання має свою атрибутику і, символіку: прапори, бунчук, емблеми, клейноди. а також посвідчення єдиного зразка, єдині козацькі військові звання, козацькі відзнаки та нагороди тощо. Символіка Об'єднання підлягає державній реєстрації в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Діловодство в Об'єднанні ведеться українською мовою.

Члени Об'єднання утворюють за місцем проживання козацькі громади (об'єднання). Козаки підлягають Єдиному реєстру у канцелярії Об'єднання, їхня діяльність регулюється Статутом Об'єднання, положеннями та нормативно-правовими актами.

Об'єднання взаємодіє з козацтвом України та іншими козацькими організаціями, які стоять на державницьких позиціях та перебувають у складі Ради козацтва України при Президентові України. Об'єднання розвиває співробітництво з козацькими громадами всього світу.

Об'єднання може мати тільки індивідуальне членство козаків, що є громадянами України. ;

Об'єднання історично належить до православ'я, виступає за..співробітництво традиційних християнських церков, які щиро стоять на засадах відродження, розбудови та розвитку національної державності України.

Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів Об'єднання Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Об'єднання, так само як і втручання Об'єднання у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених Законом.

Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.

Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають за зобов'язаннями Об'єднання, а Об'єднання, в свою чергу, не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.

1.21. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями її членів, а члени не відповідають за зобов'язаннями Об'єднання.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБ'ЄДНАННЯ

Основною метою діяльності Об'єднання є задоволення та захист законних соціальних, економічних творчих, національно-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів, відродження Українського козацтва, національної ідеї, відродження та поширення української мови, виховання людей у дусі національного козацького лицарства, відданості уряду та батьківщині.

Головними завданнями Об'єднання є:

відродження та розвиток історичних, патріотичних і культурних традицій козацтва, як способу життя українського народу - козацької господарської діяльності, створенню козацьких поселень, як осередків розвитку козацьких форм самоврядування;

сприяння підготовці молоді до військової служби, військовому вишколу козаків, офіцерів запасу та розбудови Збройних Сил України, укомплектуванню окремих військових формувань призовниками з Об'єднання згідно з діючим законодавством;

забезпечення культурного обміну, тісного співробітництва з козацькими громадами як в Україні, так і за її межами;

піклування про пам'ятки історії та культури козацтва України, сприяння науково - пошуковим роботам;

виховання членів Об'єднання на козацьких традиціях, організація фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької діяльності для членів Об'єднання;

сприяння створенню для членів Об'єднання козацьких навчально-виховних закладів, центрів тощо, допомога у відкритті навчальних закладів з українською мовою навчання, факультетів, курсів та інших форм навчання;

підтримка козацьких громад, сприяння поліпшення стану освіти, охорони здоров'я, ідейно- патріотичного виховання членів Об'єднання, охороні громадського порядку.

 

3. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА ОБ'ЄДНАННЯ

3.1. Діяльність Об'єднання проводиться в таких напрямках:

духовно-ідеологічний напрямок; комплекс заходів, направлених на відродження і піднесення українського духу, величі української нації в минулому і майбутньому. Визначення богопризначєння українського народу, фізичного і духовного оздоровлення нації через пропаганду козацького способу мислення і життя та систему удосконалення козака;

економічний напрямок: комплекс заходів, направлених на відродження економіки України через розвиток традиційних і нових форм господарської діяльності, заради підняття добробуту народу на належний рівень;

соціальний напрямок: комплекс заходів, направлених на створення цілісної соціальної структури суспільства України, яке складається з різних (але соціально-захищених) прошарків населення;

військовий напрямок: комплекс агітаційних і зиховних заходів, направлених на створення системи оборони держави з використанням широкого загалу формувань Об'єднання як національний! резерв професійних Збройних Сил та інших силових структур України.

3.1, Для здійснення мети та завдань, визначених цим Статутом, Об'єднання в порядку, встановленому законодавством користується такими правами:

є учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та немайнових прав;

представляє та захищає свої права та законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, надає у цьому допомогу своїм членам;

одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, Необхідну для реалізації своєї мети та завдань;

на добровільних засадах вступає в інші козацькі організації з метою координації діяльності та представництва спільних інтересів у відповідних державних органах, громадських, в тому числі міжнародних організаціях;

організовує та здійснює співробітництво з козацькими та іншими організаціями іноземних держав, підтримує міжнародні контакти і зв'язки, укладає відповідні угоди, що не суперечать законодавству України;

проводить масові заходи, табірні збори та походи, спортивні змагання, оздоровчу, виховну і культурно-роз'яснювальну роботу серед своїх членів;

сприяє відродженню традиційних козацьких ремесел і бойового уміння (козацької боротьби, походів на конях, човнах тощо), проведення спортивних змагань з козацьких вправ у володінні зброєю та транспортними засобами серед членів Об'єднання;

активно сприяє науково-дослідницьким роботам власними силами із залученням сторонніх фахівців;

активно сприяє збереженню пам'яток історії та культури, увічненню козацької слави;

взаємодіє з державними органами щодо патріотичного виховання членів Об'єднання, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи;

сприяє розвитку національних звичаїв, ідеології та традиціям відродження християнської моралі, захисті і відродження православних християнських святинь;

популяризує свою назву та символіку, зареєстровану у встановленому чинним законодавством порядку;

створює засоби масової інформації;

розповсюджує інформацію стосовно своєї мети та завдань діяльності;

користується іншими правами, передбаченими законодавством України;

3.2. Об'єднання може засновувати в установленому порядку підприємства, необхідні для виконання статутних завдань.

 

4. ЧЛЕНСТВО В ОБ'ЄДНАННІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.

Членство в Об'єднанні є добровільним і може бути тільки індивідуальним.

Дійсним козаком (членом) Об'єднання мають право бути: нащадки українського козацького роду, а також громадяни України, які досягли 18 річного віку і які стоять на засадах розбудови та захисту державності України, не мають судимості та вчинків, які паплюжать звання козака, пройшли випробувальний термін один рік і виявили себе як такі, що мають глибокі українські патріотичні переконання, стоять на засадах розбудови та захисту самостійної, незалежної, соборної, демократичної держави України, посвячені та прийняли присягу козака України і здійснюють суспільно-корисну для України діяльність.

Після проходження випробувального терміну дійсному козакові видається Універсал та посвідчення.

За вагомий внесок у розвиток Об'єднання рішенням Головного отамана Ради отаманів Об’єднання вагомі громадські, політичні та військові діячі, діячі культури та науки, державні керівники, видатні спортсмени, які виявили себе активними провідниками української державності та української козацької ідеї, можуть прийматися до Об'єднання без випробувального терміну.

До лав Об'єднання приймають згідно письмової заяви та козацьким звичаєм на Раді первинного козацького товариства.

Ті, хто не були членами дитячих, юнацьких і молодіжних організацій Об'єднання, приймаються за рекомендацією двох дійсних членів Об'єднання.

Кожен козак повинен стояти на обліку в первинному козацькому товаристві.

В Об'єднанні створюються і діють дитячі, юнацькі та молодіжні козацькі організації відповідно до положень про ці організації, які затверджуються Головним отаманом Об'єднання.

Член Об'єднання (козак) зобов'язаний:

мати свою національну і людську гідність;

бути вірним українській національній ідеї, принципам української національної моралі і духовності;

бути хоробрим і відважним, мужнім і невтомним; понад |усе цінувати козацьку честь;

укріпляти свій характер і волю, бути терплячим і дисциплінованим;

шанувати віру і звичаї Українського народу;

виховувати шляхетне ставлення до дівчини, жінки, матері, бабусі; оберігати їх людську честь і гідність;

виконувати Універсали, Постанови, Накази і рішення Головного отамана, поважати старших та поради наставників;

берегти традиції Українського козацтва, охороняти пам'ятки історії і культури Українського народу;

сплачувати вступний та щомісячні членські внески, розмір яких встановлюється окремим Положенням;

дотримуватись здорового способу життя, піклуватися про родину, сім'ю і дітей, плекати молоде покоління духовно здоровим, морально та фізично загартованим, відданим Україні! та українському народові.

Член Об'єднання (козак) завжди готовий:

захищати український народ, його споконвічні традиції та звичаї;

забезпечувати духовний, культурний і матеріальний добробут, моральне і фізичне здоров'я українців;

розвивати українську мову і культуру;

бути побратимом усім українським козакам.

Член Об'єднання (козак) повинен берегти й плекати єдність Української нації, міць Українського козацтва, що є запорукою буття українського суспільства і всього українського світу.

Члени Об'єднання мають право:

вирішального голосу на козацьких Радах;

обирати і бути обраним до керівних органів Об'єднання

вносити пропозиції по вдосконаленню діяльності Об'єднання, усуненню недоліків у роботі о органів та керівних осіб;

отримувати козацькі військові звання згідно Положення про проходження козацької служби та займаних в Об'єднанні посад;

отримувати всіляку допомогу від Об'єднання, користуватися майном Об'єднання;

одержувати інформацію з будь-якого питання діяльності Об'єднання;

працювати в усіх структурах Об'єднання;

брати участь у всіх заходах Об'єднання, брати участь в управлінні справами Об'єднання, обговорювати та приймати рішення з усіх питань його діяльності;

вимагати, у необхідних випадках, скликання позачергових засідань Великої Ради та Ради Отаманів ;

носили козацьку форму, встановлену у Об'єднанні;

вільно вийти з Об'єднання, не пояснюючи мотивів, на підставі письмової заяви.

Членство в Об'єднання припиняється:

при добровільному виході з членів Об'єднання;

за рішенням Ради отаманів Об'єднання у випадках порушення членом Об'єднання вимог цього Статуту, невиконання членом Об'єднання рішень Великої Ради та Ради отаманів, чи здійснення членом Об'єднання інших дій, що суперечать козацьким принципам та звичаям.

Членство козака в Об'єднанні автоматично призупиняється при здійсненні протиправних дій, до розгляду справи у суді і винесенні постанови суду. Після затвердження постанови суду Рада отаманів Об'єднання відновлює або скасовує членство громадянина у Об’єднанні.

 

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА СТРУКТУРА ОБ'ЄДНАННЯ

Відповідно до історичних реалій - відновлюється традиційний для козацтва полково-курінний-сотенний стан.

Первинним підрозділом структури Об'єднання є застава – 3-8 козаків. Застави об’єднуються в рої (10-12 козаків), рої об'єднуються в загони (30-36 козаків), загони в сотні (100- І20 козаків), сотні в курені (3 сотні), курені в полки (3 курені). Первинні підрозділи легалізуються відповідно чинного законодавства.

Базовою структурою Об'єднання є козацьке товариство - курінь, які в містах об'єднуються в полки.

Вищим керівним органом Об'єднання є Велика Рада, яка скликається один раз на рік.

На Велику Раду запрошуються представники куренів (полків) з Отаманами. Кількість представників від куренів та полків встановлюється Великою Радою.

Позачергова Рада правомочна приймати рішення, якщо на ній присутні не менше половини загального числа обраних представників. Рішення Великої Ради приймаються більшістю голосів від присутніх представників;

Позачергова Велика Рада може бути скликана за ініціативою 1/3 базових підрозділів.

Велика Рада:

визначає основні програмні завдання та напрямки діяльності Об'єднання:

затверджує Статут і затверджує зміни та доповнення до Статуту;

визначає функціональні обов'язки її виконавчих та розпорядчих органів;

обирає Головного Отамана, Ревізійну комісію, за поданням Головного Отамана - Першого заступника Головного Отамана, Начальника штабу (Військового Писаря), Суддю, Скарбничого;

затверджує звіти про їх діяльність;

дає наказ керівництву на поточний (один) рік;

затверджує Голову Ради Старійшин, який обирається на першому засіданні Ради;

визначає розмір та порядок оплати членських та вступних внесків;

затверджує кошторис Об’єднання;

затверджує клейноди, зразки яких надаються канцелярією;

реалізує право власності на майно та кошти у порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Об'єднання;

затверджує внутрішні відповідні Положення про Раду Старійшин, про Суд козацької Честі, програми та учбові плани козацького навчання та виховання молоді, інші нормативні документи;

заслуховує та затверджує звіти Ради Отаманів Об'єднання, Головного Отамана Об'єднання та ревізійної комісії про їх роботу;

приймає рішення, що стосуються діяльності Об'єднання;

приймає рішення про припинення діяльності Об'єднання;

вирішує інші питання діяльності Об'єднання.

У період між Великими Радами керівним органом Об'єднання є Рада Отаманів.

Рада Отаманів скликається не рідше одного разу на квартал та в міру необхідності. До складу Ради Отаманів входять: Головний Отаман Об'єднання, заступник Головного Отамана Об'єднання, начальник штабу, суддя, окружна Старшина, всі отамани полків з правом вирішального голосу.

Рада Отаманів:

контролює виконання рішень Великої Ради;

затверджує поточні плани діяльності Об'єднання;

готує проекти змін та доповнень до Статуту, Положень,

приймає остаточне рішення про членство в Об'єднанні;

визначає та організовує проведення позачергових Великих Рад; « узгоджує зміни та доповнення до внутрішніх Положень, які розроблені канцелярією;

приймає рішення про створення підприємств з правом юридичної особи;

заслуховує звіти про діяльність канцелярії.

в разі порушень звичаєвого права або Статуту Об'єднання за ініціативою Ради Старійшин повинна проводитись перевірка фактів порушення. Якщо дані перевірки вказують, що немає навмисного і грубого порушення, то надається термін для усунення недоліків;

вирішує інші питання, не віднесені до компетенції Великої Ради.

Засідання Ради Отаманів правомочне при наявності 2/3 її членів. Рішення Ради Отаманів приймається більшістю голосів. При рівності голосів Головний Отаман Об'єднання має вирішальний; голос.

Головний Отаман Об'єднання має звання генерала-осавула:

обирається на Великій Раді відкритим голосування терміном на 5 (п'ять) років і є вищою виборною посадовою особою Об'єднання;

повторно може бути обраний не раніше ніж через 5 (п'ять) років, а на цей час переходить у стан радників при новому Головному Отамані;

може бути достроково переобраний у разі порушення законодавства України, не виконання вимог Статуту, що завдали моральної чи матеріальної шкоди Об'єднанню;

новообраний Головний Отаман Об'єднання отримує від Великої Ради волею кожного козака наказ Великої Ради на 5 (п'ять) років, за виконання якого відповідальний перед козаками;

представляє Об'єднання у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, іншими структурами та громадянами;

головує на засіданнях Ради Отаманів;

Присвоює козацькі звання до полковника;

призначає на посаду в канцелярію, видає накази та контролює роботу;

підписує рішення Великої Ради, фінансові документи, ділові папери тощо. Обраному Головному Отаману Об'єднання на Великій Раді вручається, як символ влади - Пірнач.

Начальник штабу (Писар) Об'єднання:

обирається на Великій Раді за поданням Головного Отамана Об'єднання терміном на 5 (п'ять) років ;

забезпечує виконання рішень Великої Ради, Ради Отаманів;

керує поточною роботою Канцелярії Об'єднання;

веде козацький реєстр по токам та куреням;

організовує планування діяльності Об'єднання; пропонує Головному Отаману Об'єднання кандидатури козаків на посади до Канцелярії Об'єднання, оформляє накази про їх призначення;

координує та контролює діяльність Канцелярії полків та куренів;

виконує доручення Головного Отамана Об'єднання.

Суддя Об'єднання:

обирається на Великій Раді за поданням Головного Отамана Об'єднання терміном на 5 (п'ять) років;

очолює Суд Козацької Честі Об'єднання; розглядає конфліктні ситуації у Об'єднанні;

проводить Суди Козацької Честі за рішенням та пропозицією Головного Отамана Об'єднання;

веде профілактичну роботу серед козаків стосовно додержання козацької етики та запобігання правопорушень;

дає консультації козакам та контролює діяльність суддів полків, куренів;

надає інформацію про діяльність Суду Козацької Честі до Ради Отаманів. Регламентація Суду козацької Честі обумовлюється у "Положенні про Суд Козацької і Честі".

Канцелярія Об'єднання - виконавчий орган, який очолює начальник штабу (Писар). До складу Канцелярії Об'єднання входить окружна Старшина: Помічник начальника штабу, Осавул, Обозний, бунчужний, Хорунжий, Скарбничий. Окружна Старшина призначається Головним Отаманом Об'єднання за поданням начальника штабу. Права і обов'язки Старшини регламентуються "Положенням про канцелярію Об'єднання", що затверджується Головним Отаманом.

Помічник начальника штабу - начальник Канцелярії:

виконує обов'язки начальника штабу при його відсутності у повному обсязі;

є першим заступником начальника штабу;

контролює виконання наказів Головного Отамана Об'єднання та заходів Великої Ради, Ради Отаманів;

організовує роботу відділів Об'єднання;

виконує доручення начальника штабу,

Осавул:

керує відділом строєвої служби;

організовує діяльність козацьких дружин;

вивчає всі негативні процеси в Об'єднанні та вносить пропозиції для поліпшення  обставин;

виконує особливі доручення начальника штабу.

Бунчужний:

керує відділом пропаганди та козацької ідеології;

відповідає за пропагування козацької ідеології через засоби масової інформації;

виконує особисті доручення Головного Отамана.

Хорунжий:

керує відділом козацького навчання та фізичного гарту;

організовує козацькі навчання та спортивну роботу серед козаків та джур

забезпечує роботу спортивно-оздоровчих шкіл козацької молоді (джур), сприяє патріотичному вихованню та фізичному гартуванню

Обозний керує господарською діяльністю згідно Положення про Обозного  затвердженого Головним Отаманом.

Скарбничий обирається на Великій Раді за поданням Головного Отамана Об’єднання с кніопним: розпорядником коштів Об'єднання. В його компетенції є ведення фінансової документації, збір і облік членських внесків та пожертвувань, оплата поточних витрат діяльність Об'єднання і платні його штатним працівникам. Скарбничий підзвітний Великій Раді - Раді Отаманів.

 

6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Контроль за фінансово - господарською діяльністю Об'єднання здійснює Ревізійна комісія яка обирається з трьох козаків-членів Об'єднання, строком на три роки, котрі не можуть займати посад у керівних органах Об'єднання.

Ревізійна комісія :

контролює фінансово-господарську діяльність Об'єднання, госпрозрахункових та комерційних організацій, підприємств та установ створених Об'єднанням у передбаченому Законом порядку;

ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Об'єднання необхідних для перевірки фінансових документів та пояснень згідно її компетенції;

засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не менш одного разу на рік та є правомочним у разі присутності на ньому не менше ніж 2/3 його членів;

ревізійну комісію очолює голова Ревізійної комісії;

голова та члени ревізійної комісії обираються з числа членів Об'єднання;

рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів від загальної кількості членів Ревізійної комісії Об'єднання.

 

7. МАЙНО ТА КОШТИ ОБ'ЄДНАННЯ

Об'єднання може мати у власності кошти та майно, необхідне для виконання своєї статутної діяльності. Об'єднанню можуть належати будівлі, споруди, земля, обладнання, транспортні засоби, інвентар, засоби зв'язку, кошти в національній та іноземній валютах, інше майно та інтелектуальна власність. Об'єднання набуває права власності на кошти та майно, передане йому засновниками або державою у встановленому порядку, набуте , від членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств та установ різних форм власності, а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законами України. Об'єднання має право на майно та кошти, придбані внаслідок господарської діяльності створених ним госпрозрахункових підприємств, установ та організацій.

Джерелом формування майна та коштів Об'єднання є:

добровільні надходження від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних;

вступні та членські внески;

кошти та майно, отримані в. результаті господарської та іншої діяльності створених підприємств, установ та організацій;

пасивні доходи.

Закріплене за Об'єднанням майно належить йому на праві власності. Об'єднання самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

Кошти Об'єднання асигнуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупку обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних активів для забезпечення статутної діяльності Об'єднання.

Об'єднання та створені ним підприємства і організації зобов'язані вести оперативний, бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність в установленому законодавством порядку. Обов'язки з організації ведення бухгалтерського, податкового та статистичного обліку докладаються на головного бухгалтера .

Кошти та майно Об'єднання, в тому числі під час ліквідації, не можуть Перерозподілятися між його членами, а використовуються тільки для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за. рішенням суду спрямовуються в доход держави.

 

8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ'ЄДНАННЯ

Об'єднання може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

8.2. Об'єднання, створені ним установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної адміністрації та до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОБ'ЄДНАННЯ

 

9.1 Зміни та доповнення до Статуту Об'єднання приймаються на Великій Раді 3/4 голосів присутніх.

9.2 Зміни, що сталися в статутних документах підлягають обов'язковій реєстрації

10.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ

Припинення діяльності Об'єднання може бути проведено шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) чи ліквідації згідно з Законом України "Про об'єднання громадян".

Рішення про реорганізацію Об'єднання приймаються на Великій Раді 3/4. голосів присутніх. При реорганізації Об'єднання всі права і обов'язки переходять до правонаступників.

Рішення про ліквідацію Об'єднання приймаються на Великій Раді 3/4 голосів присутніх.

Ліквідація Об'єднання здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється за рішенням Великої Ради або суду. Майно та кошти, в тому числі в разі ліквідації Об'єднання не можуть розподілятися між його членами. Активи Об'єднання в разі ліквідації повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

'З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню|справами Об'єднання.

10.6 Ліквідаційна комісія оцінює майно Об'єднання із врахуванням його фізичного зносу, виявляє дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, приймає необхідні дії по сплаті боргів Об'єднання третім особам, складає та затверджує ліквідаційний баланс і представляє його органу, що її призначив.

10.7. Майно, передане Об'єднанню в користування, повертається в натуральній формі без винагороди його власнику.

Категория: Положения ДКО | Добавил: Kozak (13.12.2013)
Просмотров: 575
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход
Поиск
Калькулятор
Курс валют
Ссылка на наш сайт
Код:
<script type="text/javascript"
src="//dneprvkv.at.ua/
informer/1-1"></script>
Copyright MyCorp © 2019